درباره شرکت تندیس پیشگامان ماندگار


ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر درﺳﺎل 1391 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ و رزﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺘﺪرى ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻨﺪﯾﺲﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﺸﺘﻮاﻧﻬﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎى ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
همکاری با شرکت های خارجی :
  • PANGANG
  • BLUESTAR
  • LOMON
  • DANGFANG
  • NANJING
  • COSMOCHEM
  • CHTI
ﺑﺮﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﯿﻤﺘﻰ رﻗﺎﺑﺘﻰ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وﻓﺎدارى آﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 
 
 
 
 
 

تیتانیوم دی اکسید چیست؟


دی اکسید تیتانیوم، یک ترکیب معدنی به فرمول Tio2 است که عموماً با نام تیتانیوم IV اکساید یا تیتانیا شناخته می شود. این ماده یک رنگدانه جامد سفید با کاربردهای گسترده در صنایع مختلف است.
ساختار مولکولی این ماده به صورت مکعب مستطیل شده است این ترکیب شیمیایی در طبیعت به صورتت سه کریستال آناتاز بروکیت و روتیل یافت میشود برای تولید رنگدانه ها فقط از کریستال های روتیل و آناتاز استفاده میگردد و با وجود سیستم کریستالی یکسان تفاوت های مشخصی در ساختار شبکه آن ها وجود دارد.

کاربرد تیتانیوم دی اکسید


ترکیب شیمیایی تیتانیا یکی از پرکاربردترین رنگدانه های معدنی در صنایع است. مهمترین مصرف کنندگان این نمک معدنی، صنایع تولید رنگ و پوشش، صنایع کاغذ سازی و تولید پلاستیک هستند.
این صنایع بیشتر از ۸۰ درصد از تیتان تولید شده در جهان را مصرف می کنند.
8درصد از تیتانیا جهان در صنایع تولید الیاف، رنگدانه ‌های صنعت لاستیک، محصولات آرایشی و تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
سایر موارد کاربرد دی اکسید تیتانیوم در صنایع سرامیک و شیشه سازی، تهیه کاتالیزورها، ساخت انواع رساناهای جریان برق و سنتز حد واسط شیمیایی، عنوان شده است. این ترکیب معدنی در حالت طبیعی به شکل پودر جامد سفید رنگ می باشد.
 
 
 
 
 

رنگدانه های دی اکسید تیتانیوم

 

محصولات

 
 
 
 
 

برخود میبالیم که همواره تلاش کردیم تا با ارائه محصولات مورد نیاز مشتریان، با کیفیت مناسب و قیمتی رقابتی رضایتمندی مشتریان و وفاداری آنان را جلب نماییم.

 
 
هم اکنون با کارشناسان شرکت تندیس پیشگامان ماندگار تماس حاصل نمایید